Apa kata dunia?!

Tiba-tiba tidak suka

Tiba-tiba tidak suka mie instan

Rasa baru

Rasa baru